Brand Name

GİZLİLİK POLİTİKASI

22/12/2017

1. Engly, ilgi alanınıza göre video ve görseller yardımıyla İngilizce öğrenmenize yarayan bir uygulamadır. Engly, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dahilinde Engly internet sitesi, Engly uygulamaları ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

2. Engly internet sitelerini ziyaret etmekle ve/veya uygulamalarını kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Şayet kullanıcı olarak sözleşme imzalamak için yasalara göre yaşça küçük iseniz, ebeveyninize veya yasal temsilcinize bu gizlilik sözleşmesini okuttuğunuz ve onlar tarafından kabul edildiği varsayılacaktır. Engly internet sitesinde "iletişim" sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Engly internet sitesindeki ve mobil uygulamalardaki “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir. Ebeveyniniz ya da yasal temsilciniz bu sözleşmeyi kabul etmiyorsa lütfen servislerimizden çıkış yapınız. Aksi halde ebeveyniniz sözleşmeyi kabul etmiş sayılır ve sorumluluğu doğar.

3. Engly, ziyaretçilerinden ya da kullanıcılarından topladığı kişisel verilerin çocuklara ait olması durumunda onların güvenliğini etkileyecek her türlü hareketten kaçınır. Bu yönde topladığı verileri sadece çocuk kullanıcıların sitedeki faaliyetlerinin aileleri tarafından kontrol altında ve güvenli halde tutulabilmesi için kaydeder. Engly, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından Engly’e ait web sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulamalar üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Engly, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla Bankalar, GSM Operatörleri, Sigorta Şirketleri ve Pazarlama Şirketleri gibi birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir.

4. Engly, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile e-posta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

5. Engly, e-posta, SMS veya telefon ile pazarlama faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Engly, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

6. Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Engly sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Engly gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Engly tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Engly’in 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

7. Engly uygulamalarını yükleyerek son kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli hizmetlerden / servislerden faydalanabilmek için, son kullanıcıların / ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla Engly’e vermeleri gerekmektedir. İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında bu bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Engly’nin, talep edebileceği bu bilgiler, ancak ebeveynler tarafından sağlanan bilgilerdir ve gerektiğinde ebeveynlere bilgilendirme yapmak amacıyla ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ya da bizzat Engly tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında ebeveynler bakımından kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Engly tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Engly ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

9. Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından e-posta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

10. Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Engly’nin çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

11. Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde edilen kişisel veriler Engly tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

12. Kullanıcı, Engly’e başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

13. Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Kartaltepe Mh. Belediye Hekimi Sk. No:2/6 34145 Bakirköy/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. Engly, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Engly, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

14. Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Engly tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

15. Engly üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, Engly adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

16. Engly, Uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya kredi, sigorta ve çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Engly, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

17. Kullanıcıların ve Ebeveyn kullanıcıların, siteye içerik sağlaması ya da paylaşımları beğenmesi gibi hallerde, kendisi hakkında ifşa ettiği bilgiler kamuya açık sayılır ve gizlilik ve güvenliğinden Engly sorumlu tutulamaz.

18. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Engly, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Engly’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Engly, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

18.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
18.2. Engly’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
18.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
18.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde, 18.5. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
18.6. Engly’nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
18.7. Engly bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla.

19. Engly, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

20. Engly, kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

21. Engly tarafından web sitesi ya da uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Engly ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

22. Engly, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda web sitesinde veya uygulamalarda yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Engly’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web sitesinde veya uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.