Brand Name

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. GİRİŞ
Ek-1 Gizlilik Politikası bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Bundan sonra bu ek ve bu sözleşme birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.

Şayet bağlı olduğunuz yasalara göre yetişkin değilseniz, bu sözleşmeyi ebeveyninize veya yasal temsilcinize okutmanız ve kabul etmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşmedeki yükümlülükleri kabul ettiğiniz anlamına gelir ve Engly bu durumdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Engly hizmetlerinden yararlanmakla, uygulamalarından birini yüklemekle veya hizmetleri ve servisleri kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla sizin ve yetkilisi olduğunuz çocuğunuzun bağlı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bunlarla ilgili olarak anlaşılmayan hususlar için info@englyapp.com adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu sözleşmeyi kabul etmemeniz durumunda, Engly web sitesini ve uygulamasını ziyaret etmeye, servis ve hizmetlerine erişmeye devam etmeniz durumunda dahi sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

MADDE 2. TARAFLAR
Son Kullanıcı: Engly’e ait IOS / Android uygulamalarını yükleyen ve/veya Engly web sitesini ziyaret eden özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Son Kullanıcı” olarak anılacak olup, iş bu sözleşmeyi kabul eden kişi 18 yaşa ermiş veya bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalamaya yetkili kabul edilecek yaşta kişidir.

  Engly: Renkli Fikirler Bil. ve Eğt. Tekn. Tic. Ltd. Şti’nin bünyesinde bulunan, Engly’e ait uygulamaları ve servisleri üreten, geliştiren ve işleten alt markayı ifade eder.

Uygulama: Son Kullanıcı tarafından Mobil platformlar (App Store, Google Play ve benzeri) üzerinden akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen, Engly’e ait uygulamaları ifade eder.

Bu anlaşma ‘Son Kullanıcı’nın Engly mülkiyetinde olan uygulamaları, ücretli olması durumunda ücretin ödenmesini takiben, cihazına yüklemesi ve/veya web sitesini ziyaret etmesi ile yürürlüğe girer. Kullanıcı uygulamayı cihazına yüklediğinde ve/veya web sitesini ziyaret ettiğinde bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
a. Bu sözleşmenin konusu, Engly’nin Son Kullanıcı’lara sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve Son Kullanıcıların bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının tespitidir.

b. Son Kullanıcı bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ekleri, uygulamaları ve/veya web sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Engly tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Son Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

c. Engly’nin hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve uygulamaları işleten olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, Son Kullanıcı tarafından oluşturulacak tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Son Kullanıcı’ya aittir.

MADDE 5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

  a. Son Kullanıcı kayıt işlemi, Son Kullanıcı’nın ilgili uygulamayı yüklemesi ve/veya web sitesi üzerinden Engly ile kullanıcı bilgilerini paylaşması ile tamamlanır.

b. Engly, son kullanıcıların uygulama içinde ve/veya web sitesi aracılığıyla sağladığı bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemektedir ve hiç bir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

c. Son Kullanıcı’lara sunulan promosyonlar, ödüller, puanlar, kullanıcı tarafından yanlış veya farklı bilgilerin uygulamaya / web sitesine sağlanmış olduğu durumunun tespiti halinde Engly tarafından parasal değere çevrilerek yasal faizleri ile birlikte Son Kullanıcı’dan talep edilebilir.

MADDE 6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  MADDE 6.1. Son Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  a. Son Kullanıcı, Engly tarafından sunulan her türlü servisi / hizmeti kullanırken, uygulamalara kayıt yaparken bu sözleşmeye, sözleşme eklerine ve Engly’e ait resmi sitede yayınlanan her türlü beyanlarına ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve uygulamalar içinde yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

b. Engly yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Son Kullanıcı ile ilgili gizli bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Son Kullanıcı bu sebeple Engly’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

c. Son Kullanıcılar uygulamalara / web sitesine giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve/veya hesabının şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların eline geçmesinden Engly sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden ötürü doğacak, Son Kullanıcının ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı Engly’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

d. Son Kullanıcılar Engly ile ilişkin hesaplarını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemezler, satamazlar.

e. Son Kullanıcılar, eğer varsa, Engly’e ait web sitesine / uygulamalara yüklemiş oldukları görsel veya metinsel her tür içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, 3. Kişilerin haklarını ihlal etmediğini, aksi halde doğacak zararlardan kendilerinin sorumlu olacağını, bu durumun Engly tarafından kontrol edilmesi zorunluluğunun olmadığını, kabul ve taahhüt ederler.

f. Her Son Kullanıcı, Engly’nin ve/veya başka bir Son Kullanıcı ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulamalar / web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, uygulamaları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutmamayı, bu eylemleri ile Engly ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

g. Son Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Engly ve Engly Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Engly doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

h. Uygulamalarda veya Engly internet sitesinde, Son Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link  verilen veya reklam yönlendirmesi ile gidilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden Engly’nin, Engly çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. Engly üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı son kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zararlardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Son Kullanıcı, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Engly’den tazminat talep edemez.

i. Son Kullanıcılar ve Engly birbirinden bağımsız taraflar olup, bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğurmaz.

j. Son Kullanıcı’nın işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde Engly’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Engly tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Son Kullanıcı’nın Engly’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu Engly’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Engly tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k. Son Kullanıcı’nın bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Engly işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshedebilir, Son Kullanıcı haklarını askıya alabilir veya iptal edebilir.

l. Son Kullanıcının, Uygulamalar / web sitesi dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

m. Son Kullanıcı, Uygulamalar dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6.2. Engly’nin Hak ve Yükümlülükleri

  a. Engly, uygulamalarda ve internet sitesinde sunulan hizmetleri / servisleri ve içerikleri her zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirebilme hakkını saklı tutar.

b. Engly’nin Son Kullanıcı’ya sunmuş olduğu promosyonları, ödülleri, puanları dilediği an değiştirmeye, iptal etmeye hakkı vardır. Son Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Engly’den tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

c. Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulamalar / internet sitesi içerisinde yalnızca Engly tarafından olmak üzere ancak Engly kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Uygulamaların / internet sitesinin içindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Engly’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d. Engly son kullanıcıya sunduğu hizmetlerin / servislerin bir kısmını ya da tamamını dilediği an ücretli hale getirebilir. Engly, uygulamalar içinde bazı son kullanıcıların değişik avantajlara, çeşitli statülere, çeşitli ayrıcalıklara ve kullanım kolaylıklarına sahip olacağı Premium özellikler sunabilir. Bu Premium özellikler, son kullanıcının uygulamaları kullanma sıklığı veya başarıya bağlı olabileceği gibi, hiçbir şart aranmaksızın tamamen bir bedel karşılığı da olabilir. Son Kullanıcı bu değişikliklerden dolayı hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişlikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder.

e. Engly, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

f. Engly, 18 yaşın altında olmanız ve ebeveyniniz ya da yasal temsilciniz tarafından; kayıt, Servis ve hizmetlere erişiminiz için izin verilmediğine kanaat getirdiği takdirde, Servis ve hizmetlere erişim yetkinizi bildirimsiz olarak sona erdirme hakkını saklı tutar.

MADDE 7. ÖDEMELER

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle Son Kullanıcı; ücretsiz tüm fonksiyonlardan bedel ödemeden yararlanabileceği gibi ücretli herhangi bir fonksiyon, paket veya Premium özellikten yararlanmak için web sitesinde veya uygulamada açıklanan (eğer öngörülmüş ise) fiyatları ödemeyi kabul eder. Lisans satın alma için ödenmiş hiçbir ücret hiçbir nedenle, iade edilmez, transfer edilmez, değiştirilmez. Herhangi bir nedenle sözleşmenin feshinde ya da hizmetin durdurulmasında dahi iş bu madde geçerliliğini korur.

Son kullanıcı, kendileri veya yetkilisi oldukları kullanıcı çocukları tarafından uygulamaların kullanımı için sorumlu oldukları tüm ücret ve yansımaları, yürürlükte olan vergiler ve işbu sözleşmedeki şartlara uygun olarak ödemeyi kabul ederler. Ödeme yapılacak miktar ilgili uygulamanın bulunduğu web sitesinde veya uygulamalar içerisindeki bilgilerde veya Mobil platformlar (App Store, Google Play ve benzeri) üzerinde mevcuttur.

Son kullanıcı, üçüncü taraf sağlayıcıların benzer ücretler toplayabileceğini kabul eder. Ayrıca herhangi bir ek ücret yükümlülüğü Son Kullanıcı’dadır. Engly’nin, üçüncü şahıslar tarafından verilen hizmet ve servisler, ürünler ile ilgili hiçbir şekilde temsil yetkisi yoktur ve garanti vermez. Aksi belirtilmedikçe, ödenecek fiyatlara herhangi bir internet servis sağlayıcısı, telefon ve diğer bağlantı ücretleri dahil değildir.

MADDE 8. GİZLİLİK POLİTİKASI

  Sözleşme Ek-1 Gizlilik politikasında belirtilen maddeler geçerlidir. Engly’nin sizin veya yetkilisi olduğunuz çocuğunuz hakkında gerektiğinde bilgi toplaması, kullanması ve açıklaması gibi durumlar EK1 ile düzenlenmiş olup, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

  MADDE 9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  a. Uygulamaların (tasarım, metin, imge, resim, javascript, html kodu ve burada sayılmayan diğer kodları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Engly’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Engly’e ait ve/veya Engly tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. b. Son Kullanıcılar, hizmetleri ve servisleri, Engly bilgilerini ve Engly’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere / servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Engly’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Son Kullanıcılar Engly’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c. Engly’nin; Engly Hizmetleri, Engly bilgileri, Engly telif haklarına tabi çalışmaları, Engly ticari markaları, Engly ticari görünümü veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

d. Uygulamalarda ve/veya internet sitesinde Son Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Son Kullanıcı’ya ait olup, Son Kullanıcı Engly’e söz konusu içerikle ilgili çoğaltma, yayma, dijital iletim ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Son Kullanıcılar, diğer Son Kullanıcılar tarafından uygulamalara / internet sitesine yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Son Kullanıcılar, diğer Son Kullanıcılar tarafından uygulamalara / internet sitesine yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

MADDE 10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  Engly tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda uygulamalar içinde, uygulamaların güncellenmesi sırasında ve internet sitesinde ilan ederek veya doğrudan son kullanıcının elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 11. ZORLAYICI SEBEPLER

Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, Engly işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Engly için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Engly’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Engly’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulamaların sunucularına ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Engly’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Engly'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  MADDE 12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

  İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  MADDE 13. ENGLY KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  Son Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Engly’nin kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Engly’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  MADDE 14. YÜRÜRLÜK

  İşbu Sözleşme ‘Son Kullanıcı’nın Engly mülkiyetinde olan uygulamaları, ücretli olması durumunda ücretin ödenmesini takiben, cihazına yüklemesi ve/veya web sitesini ziyaret etmesi ile yürürlüğe girer.

Ek-1 Gizlilik Politikası